Rekrutacja do Zespołu Szkół Zawodowych HTS na rok szkolny 2023/2024

Bardzo prosimy o pobranie aktualnych ulotek!

Link – ulotka informacyjna o Szkole HTS: Ulotka.

Link – szczegóły dotyczące naboru do Szkoły HTS: Ulotka. (09.05.2023)

Link – dodatkowe informacje dla obcokrajowców: Ulotka. (11.05.2023)

Krótki film o naszej szkole.

Link:Film.

Uwaga 1: Należy śledzić stronę główną szkoły www.zszhs.krakow.pl oraz bieżącą podstronę – pojawią się dodatkowe informacje dotyczące rekrutacji 2023/2024!

Uwaga 2: Wykazy podręczników wkrótce będą dostępne w dziale Ogłoszenia.

Uczniowie – absolwenci klas ósmych – pragnący kontynuować edukację w Zespole Szkół Zawodowych HTS powinni podjąć następujące działania:

 1. Udać się na stronę krakow.e-omikron.pl,
 2. Zarejestrować się podając własny numer PESEL oraz swoje imię i nazwisko.
 3. Wskazać: Powiat – Miasto Kraków, Dzielnicę – XVI Bieńczyce.
 4. Kolejno wybrać zawód w danej szkole wchodzącej w skład Zespołu Szkół Zawodowych HTS.
 5. Nasze szkoły i zawody mogą być wybrane w większej ilości (różne szkoły i zawody).
 6. Pobrać wniosek i wypełnić elektronicznie.
 7. Zapisać, wydrukować i podpisać wniosek.
 8. Złożyć wniosek w sekretariacie szkoły pierwszego wyboru (I piętro pokój 120) lub wysłać elektronicznie na adres: su@zszhs.krakow.pl.
 9. Dodatkowe informacje można uzyskać kontaktując się telefonicznie z Sekretariatem Uczniowskim – 12 648 36 80.

Punktacja

O przyjęciu do klasy pierwszej decyduje łączna ilość punktów uzyskanych jako:

 1. Wynik egzaminu ósmoklasisty przedstawiony w procentach – z języka polskiego i matematyki – mnożymy przez 0,35; z języka obcego nowożytnego mnożymy przez 0,3.
 2. Suma punktów pochodzących z przeliczenia ocen na świadectwie z czterech zajęć edukacyjnych – j. polski, j.obcy, informatyka, matematyka lub geografia.

Sposób przeliczania

Kandydatom zwolnionym z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty przelicza się na punkty Oceny z zajęć edukacyjnych punktowanych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej pozwalają uzyskać następujące ilości punktów:

celujący – 18 punktów
bardzo dobry – 17 punktów
dobry – 14 punktów
dostateczny – 8 punktów
dopuszczający – 2 punkty

Kandydatom zwolnionym z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty przelicza się na punkty oceny z j. polskiego, matematyki, i j. obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie z:

1. Języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

celującym – przyznaje się po 35 punktów
bardzo dobrym – przyznaje się po 30 punktów
dobrym – przyznaje się po 25 punktów
dostatecznym – przyznaje się po 15 punktów
dopuszczającym – przyznaje się po 10 punktów

2. Języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

celującym – przyznaje się po 20 punktów
bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów
dobrym – przyznaje się po 13 punktów
dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów
dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty

3. Szczególne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia szkoły podstawowej punktowane są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów oraz Zarządzeniem Małopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych.