Rekrutacja do Zespołu Szkół Zawodowych HTS na rok szkolny 2021/2022

Kalendarz rekrutacji

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
Klasa Przedmioty punktowane na świadectwie Przedmioty rozszerzone
Klasa wojskowa j. polski, matematyka, j. obcy, informatyka j. angielski, geografia
Klasa ogólnokształcąca j. polski, matematyka, j. obcy, geografia j. angielski, j. polski, geografia
TECHNIKUM
Klasa Przedmioty punktowane na świadectwie Przedmioty rozszerzone
Technik mechatronik j. polski, j. obcy, informatyka, matematyka matematyka, j. angielski
Technik logistyk j. polski, j. obcy, matematyka, geografia j. angielski, geografia
Technik mechanik j. polski, j. obcy, informatyka, matematyka matematyka, j. angielski
Technik informatyk j. polski, j. obcy, informatyka, matematyka matematyka, j. angielski
Technik hotelarstwa j. polski, j. obcy, matematyka, geografia geografia, j. angielski
Technik elektronik j. polski, j. obcy, informatyka, matematyka matematyka, j. angielski
Technik elektryk j. polski, j. obcy, informatyka, matematyka matematyka, j. angielski
SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA
Klasa Symbol/oddział
Elektromechanik
I A
Fryzjer
I B
Mechanik – monter maszyn i urządzeń
I C
Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
I D

Zasady rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 dla absolwentów szkół podstawowych
do Zespołu Szkół Zawodowych HTS

  1. Udać się na stronę www.e-mikron.pl.
  2. Zarejestrować się podając własny numer PESEL oraz swoje imię i nazwisko.
  3. Wskazać: Powiat – Miasto Kraków, Dzielnicę – XVI Bieńczyce.
  4. Kolejno wybrać zawód w danej szkole wchodzącej w skład Zespołu Szkół Zawodowych HTS.
  5. Nasze szkoły i zawody mogą być wybrane w większej ilości (różne szkoły i zawody).
  6. Pobrać wniosek i wypełnić elektronicznie.
  7. Zapisać, wydrukować i podpisać wniosek.
  8. Złożyć wniosek w sekretariacie szkoły pierwszego wyboru (I piętro pok. 120) lub wysłać elektronicznie na adres: su@zszhs.krakow.pl.
  9. Dodatkowe informacje można uzyskać kontaktując się telefonicznie z Sekretariatem Uczniowskim – 12 648 36 80.

Ulotka - awers

Punktacja:
O przyjęciu do klasy pierwszej decyduje łączna ilość punktów uzyskanych jako:
1. Wynik egzaminu ósmoklasisty przedstawiony w procentach – z języka polskiego i matematyki – mnożymy przez 0,35; z języka obcego nowożytnego mnożymy przez 0,3.
2. Suma punktów pochodzących z przeliczenia ocen na świadectwie z czterech zajęć edukacyjnych – wykazy przedmiotów powyżej.

Sposób przeliczania:
Oceny z zajęć edukacyjnych punktowanych na świadectwie pozwalają uzyskać następujące ilości punktów:

celujący 18 punktów
bardzo dobry 17 punktów
dobry 14 punktów
dostateczny 8 punktów
dopuszczający 2 punkty

Kandydatom zwolnionym z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty przelicza się na punkty oceny z j. polskiego, matematyki, i j. obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie z:
1. Języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

celującym przyznaje się po 35 punktów
bardzo dobrym przyznaje się po 30 punktów
dobrym przyznaje się po 25 punktów
dostatecznym przyznaje się po 15 punktów
dopuszczającym przyznaje się po 10 punktów

2. Języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

celującym przyznaje się po 20 punktów
bardzo dobrym przyznaje się po 18 punktów
dobrym przyznaje się po 13 punktów
dostatecznym przyznaje się po 8 punktów
dopuszczającym przyznaje się po 2 punkty

3. Szczególne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia szkoły podstawowej punktowane są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów oraz Zarządzeniem Małopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych.

Rekrutacja obcokrajowców

Obcokrajowcy będą przyjmowani do Zespołu Szkół Zawodowych HTS wg poniższego harmonogramu:

1. Uczniowie rodziców mieszkających i pracujących w Krakowie lub jego okolicach
17 maja do 21 czerwca – złożenie podania o przyjęcie do szkoły załącznik Nr 1
25 czerwca do 14 lipca – uzupełnienie wniosku o dokumenty określone w załączniku Nr 2

Wyniki rekrutacji 2 sierpnia 2021 r.

2. Pozostali uczniowie obcokrajowcy w zależności od wolnych miejsc po przedłożeniu zaświadczenia o zakwaterowaniu od 1 września 2021 r w internacie lub bursie oraz posiadający opiekuna prawnego:
17 maja do 21 czerwca – złożenie podania o przyjęcie do szkoły załącznik Nr 1
25 czerwca do 14 lipca – uzupełnienie wniosku o dokumenty określone w załączniku Nr 3 plus zaświadczenie z internatu lub bursy

Wyniki rekrutacji po 23 sierpnia 2021 r.

Uwaga: Uczniowie spoza Krakowa, w roku szkolnym 2021/2022, mogą zamieszkać w Bursie Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 2 link, os. Szkolne 17 i 19, 31-977 Kraków, telefon +48 12 653 26 91 lub +48 660 637 484.