REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2016/2017

REKRUTACJA DO ZSZ HTS NA ROK SZKOLNY 2016/2017

 

https://krakow.e-omikron.pl/omikron-parents//main_inactive.action

1. Terminy postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych:

od 11 kwietnia 2016 r. do 10 czerwca 2016 r. – składanie przez kandydatów wniosków o przyjęcie do szkoły:

a) rekrutacja elektroniczna – w macierzystym gimnazjum

b) rekrutacja tradycyjna – składanie wniosków w sekretariacie szkoły p. 322, os. Złotej Jesieni 2 (Obok do pobrania Podanie i Wniosek!!!)

od 24 czerwca do 28 czerwca 2016 r. - dostarczanie do szkoły p. 322  świadectwa ukończenia gimnazjum
i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego;

1 lipca 2016 r - ogłoszenie wstępnej listy kandydatów przyjętych do szkoły;

13 lipca 2016 r.  godz. 12:00 – ogłoszenie  listy osób przyjętych do szkoły

od 14 lipca do 31 sierpnia 2016r – rekrutacja wg terminów ujętych w zarządzeniu Nr 4/16 Małopolskiego Kuratora Oświaty  

2.  W postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły ponadgimnazjalnej maksymalna liczba punktów do uzyskania w procesie rekrutacyjnym  wynosi 200 z czego:
-  za wyniki egzaminu gimnazjalnego – 100 punktów
(przy czym wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażone w skali procentowej przelicza się na punkty według zasady, że z każdego zakresu można uzyskać maksymalnie 20 punktów licząc, że jeden procent w każdym z zakresów odpowiada 0,2 punktu)

-  za oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych – 80 punktów,

a) celujący – 20 punktów
b) bardzo dobry – 18 punktów
c) dobry – 15 punktów
d) dostateczny –  10 punktów
e) dopuszczający – 2 punkty,
-  za szczególne osiągnięcia ucznia – 20 punktów.

Kandydatom do szkół ponadgimnazjalnych zwolnionym z egzaminu gimnazjalnego, liczbę punktów uzyskanych z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych oraz liczbę punktów za szczególne osiągnięcia kandydata do celów rekrutacyjnych mnoży się przez dwa.

Dla uczniów spoza Krakowa istnieje możliwość załatwienia miejsca w Internacie.

https://krakow.e-omikron.pl/omikron-parents//main_inactive.action

Punktacja do poszczególnych klas będzie podana w późniejszym terminie.

 


                 
O nas

Os. Złotej Jesieni 2
31-826 Kraków
Tel.: +48 12 648 36 80
Fax: +48 12 425 04 17