BIBLIOTEKA ZAPRASZA DO OBEJRZENIA WYSTAW TEMATYCZNYCH

  • Opublikowano: wtorek, 12, maj 2015 10:42
  • Super User
  • Odsłony: 2315

Biblioteka serdecznie zaprasza do obejrzenia wystaw organizowanych
w gablotach czytelni szkolnej.

 

W każdym miesiącu czekają na was ciekawe wystawki mówiące o ważnych rocznicach historycznych, pielęgnujące polską tradycję, ukazujące interesujące sylwetki literackie, nowości książkowe oraz wiele innych naszych autorskich pomysłów.

 

Ponadto co miesiąc aktualizowana jest gablota o wydarzeniach kulturalnych w Krakowie. Tutaj możecie znaleźć najświeższe informacje o programach teatralnych, repertuarze kin, prestiżowych wystawach, koncertach i bestsellerach wydawniczych. Jednym słowem to wszystko co warto zobaczyć i gdzie warto bywać.

W pierwszej połowie października mogliście obejrzeć wystawę przygotowaną z okazji 14 października tj. Święta Komisji Edukacji Narodowej. Druga wystawa prezentuje sylwetkę Wiliama Szekspira w związku z obchodami w 2014 roku 450.  rocznicy jego urodzin.

William Shakespeare 

1564-1616

W tym roku ob­cho­dzi­my 45 rocz­ni­cę uro­dzin Wil­lia­ma Szek­spi­ra. W do­rob­ku tego naj­słyn­niej­sze­go bry­tyj­skie­go dra­ma­tur­ga, poety i ak­to­ra znaj­du­je się 38 sztuk te­atral­nych, 154 so­ne­ty oraz kil­ka­na­ście wier­szy. Jego twór­czość wpły­nę­ła na język, teatr, kul­tu­rę i fi­lo­zo­fię na całym świe­cie, a jego dzie­ła zo­sta­ły prze­tłu­ma­czo­ne na bli­sko sto ję­zy­ków. 

Po­nad­cza­so­wość sztuk Szek­spi­ra opie­ra się na ich uni­wer­sal­nym cha­rak­te­rze oraz moż­li­wo­ści od­no­sze­nia ich do róż­nych re­aliów kul­tu­ro­wych, epok i kon­tek­stów spo­łecz­nych. Mo­że­my je od­czy­ty­wać w kon­tek­ście klu­czo­wych kwe­stii dzi­siej­sze­go świa­ta: mi­ło­ści, wojny, po­li­ty­ki, prze­zna­cze­nia czy po­jed­na­nia.
[http://tygodnik.onet.pl]

Kolejna wystawa dotyczy Narodowego Święta Niepodległości.

Podział godzin
2019/20:

Szkoły
dzienne
Lic-Tech-Branż.

 

Szkoła

 

Biblioteka

 

 Instagram

 

Wolontariat

 

DO POBRANIA

 Podręczniki 2019/20

    Wykaz - link.

 

Liceum zaoczne:

1. Podanie do szkoły.

2. Harmonogram zajęć
    2019/20, 1 sem.

 

 

 


                 
O nas

Os. Złotej Jesieni 2
31-826 Kraków
Tel.: +48 12 648 36 80
Fax: +48 12 425 04 17